ROZSTRZYGNIĘCIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU 3/2018

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zlecenia w okresie czternastu (14) miesięcy, w terminie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu. Przedmiotowe zlecenie będzie polegać na obsłudze i konserwacji systemu do kontroli przepływu w pompie perystaltycznej w wymierzę piętnastu (15) godzin tygodniowo.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 6 listopada 2018 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana:

Maksymilian Turewicz
Ul. Książęca 7/206
05-135 Wieliszew

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty Pana Maksymiliana Turewicza z Wieliszewa. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 3/2018 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 6 listopada 2018 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe nr 3/2018 (PDF)