Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych Pacjentów jest MediSpace sp. z o.o. w Warszawie, adres: ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa;

MediSpace Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i medyczne w oparciu o przepisy prawa, m.in:

  1.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
  4. Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  5. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Administratorem danych osobowych jest MediSpace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojna 5, 01-044 WarszawaWięcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych tutaj.