Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDISPACE SP. Z O.O.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i ochronę prywatności stanowiącą dla nas kwestie pierwszorzędną oraz respektując obowiązujące przepisy prawa MediSpace Sp. z o.o. ustanowiła politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności. MediSpace Sp. z o.o. informuje, że wszelkie dane teleadresowe/adresowe otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego i strony www, będą wykorzystywane wyłącznie przez MediSpace Sp. z o.o. w celach:

– zarządzania usługami medycznymi

– bieżącej obsługi klienta,

– prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych

– edukacyjnych i szkoleniowych

– statystycznych

– marketingowych (tylko dla produktów i usług własnych)

W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronie  www Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że mają Państwo prawo do:

– dostępu do danych (art. 15),
– sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16),
– bycia zapomnianym (art. 17),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18),
– przenoszenia danych (art. 20),
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21),

Wszystkie dane mogą Państwo zmienić na recepcji w siedzibie spółki MediSpace przy ulicy Spokojnej 5  w Warszawie. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika MediSpace Sp. z o.o. tylko i wyłącznie z użyciem autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis na formularzu zmiany danych osobowych)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy administratorem Państwa danych osobowych jest MediSpace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 5 (01-044).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest MediSpace sp. z o.o. w Warszawie, adres: ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa;

2)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor.danych@medispace.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)  dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)  administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

W Medispace sp. z o.o. za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Joanna Styrcz: inspektor.danych@medispace.pl

Korzystanie z serwisu internetowego oraz strony www, MediSpace Sp. z o.o. oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki prywatności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi serwisu.

Serwis internetowy oraz strona www wyposażone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązani jesteśmy chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone do minimum i mają do nich dostęp tylko i wyłączenie wybrani pracownicy Spółki poprzez autoryzowany system dostępu, monitorujący ruch w tym zakresie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Gdy znajdziecie się Państwo na naszej stornie www czy w serwisie internetowym, automatycznie rejestrowane będą dane dotyczące Państwa podstawowych aktywności (adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Komunikacja z naszymi serwerami jest szyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością i pod kontrolą MediSpes Sp. z o.o.

Serwis internetowy i strona www oferują użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania zamówionych newsletterów. Zapewniamy Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości. Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami MediSpace Sp. z o.o. oraz rejestracji wizyty lekarskiej. Spółka przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu analizy i poprawy standardu świadczonych usług. Dodatkowo informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od MediSpes Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

Każda przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. ‘cookies’) na dysku komputera użytkownika. W plikach ‘cookies’ znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz strony www.  Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na komputerach użytkowników są przechowywane w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników (np. zapamiętanie ostatnio używanych połączeń w celu przygotowania odpowiednich podpowiedzi).

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania z serwisu internetowego oraz strony www.

Serwis internetowy oraz strona www zawiera także linki (tzw. odsyłacze) prowadzące na inne strony i serwisy internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami/przepisami. MediSpace Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści oraz prowadzoną politykę prywatności.