Rozstrzygnięcie do postępowania nr 7/2019

Warszawa, 30.04.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 30 kwietnia 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Beryl-Med Poland Sp. z o.o.
Ul. Złotej Jesieni 58
05-410 Józefów
NIP: 5321786998
REGON: 017397116

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Beryl-Med Poland Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 7/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 6/2019 (PDF)