Rozstrzygnięcie do postępowania nr 26/2019

Warszawa 10 września 2019 roku

 

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 26/2019

 

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

 

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: Ebrantil o stężeniu nie mniejszym niż 5mg/ml, roztwór do wstrzyknięć – cztery (4) opakowania po pięć (5) ampułek każde.

Pozycja nr 2: Dexaven roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 8mg na 2ml – dwa (2) opakowania zawierające dziesięć (10) ampułek.

Pozycja nr 3: Heparinum WZF, roztwór do wlewów dożylnych o stężeniu nie mniejszym niż 5000 j.m./ml – dwa (2) opakowania po dziesięć (10) ampułek każde.

Pozycja nr 4: Cernevit, proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub rozwiązanie równoważne – dwadzieścia (20) fiolek po 0,75 gram każda.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 10 września 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

1) Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa. NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 4 zapytania ofertowego nr 26/2019.

2) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 1, 2, 3 zapytania ofertowego nr 26/2019.

 

  1. Uzasadnienie:

 

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedziba w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 26/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 10 września 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 26/2019 (PDF)