Rozstrzygnięcie do postępowania nr 17/2019

Warszawa, 09.07.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 9 lipca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Ambra Group s.c.

Ul. Chopina 45

67-200 Głogów

NIP: 6932161236

REGON: 021313760

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Ambra Group s.c. z siedzibą w Głogowie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 17/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 9 lipca 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 17/2019 (PDF)