ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2020

       Warszawa, 27.02.2020 r.

Zamawiający:

Medispace Sp. z o.o.

ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

Tel: (22) 255 90 50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2020

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu STRATEGMED, Medispace Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi zewnętrzne.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi zewnętrzne dotyczące planów wdrożenia, implementacji oraz komercjalizacji osiągniętych rezultatów w ramach prowadzonego projektu. Przedmiotowe usługi będą polegać na, wykonaniu analizy wykonalności planowanej do realizacji inwestycji dotyczącej planów rozwojowych Medispace Spółka z o.o. przy współpracy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki wraz z opracowaniem prospektu informacyjnego dla planowanej inwestycji.

Przedmiot usługi zostanie sporządzony na podstawie informacji i założeń biznesowych dostarczonych przez Zamawiającego i będzie obejmować w szczególności:

– opracowanie Raportu zawierającego koncepcję oraz analizę planowanego do realizacji przedsięwzięcia biznesowego;

– opracowanie założeń finansowych przedsięwzięcia biznesowego umożliwiających pozyskanie finansowania dla przedsięwzięcia biznesowego oraz rozwój jego działalności;

– analiza potencjału spółki Medispace – jako podmiotu na bazie którego prowadzone będzie zbudowanie nowego podmiotu biznesowego z funkcjami szpitalnymi i naukowo-badawczymi;

– opracowanie Prospektu informacyjnego dla planowanej inwestycji dla potencjalnych inwestorów, która będzie skróconą wersją powyższych 3 produktów prac.

Sporządzanie przez Wykonawcę Raportu będzie obejmować jego opracowanie na podstawie informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany: w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku magnetycznym lub zewnętrznej pamięci masowej. 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, nie ograniczonych czasowo, ilościowo i terytorialnie do przedmiotu umowy i w związku z tym wyrazi zgodę na wykorzystanie dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi po wykonaniu przedmiotowych usługi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Minimalne wymagania potencjalnego oferenta dla wykonania przedmiotowych usług:

– posiada nie mniej niż dziesięcioletnie doświadczenie prowadzenia projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych, potwierdzone stosownymi referencjami.

– posiada dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowywaniu Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych, potwierdzone stosownymi referencjami.

– wykonał lub jest w trakcie wykonywania analogicznych projektów dla nie mniej niż pięciu (5) podmiotów z branży medycznej posiadających status podmiotu leczniczego potwierdzone stosownymi referencjami.

Planowany termin realizacji przedmiotowych usług zewnętrznych:  umowa terminowa na wykonanie usług w terminie od 9 marca 2020 roku, do 30 czerwca 2020 roku.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).

• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

• Przed złożeniem oferty powinna odbyć się spotkanie techniczne w Prezesem Zarządu, Dyrektorem Medycznym oraz Dyrektorem ds. organizacyjno-technicznych, na którym zostanie omówiony szczegółowych zakres oferowanych usług.

Kryteria punktowe:

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją usług zawartej w wyniku wyboru oferty. Złożona oferta dotyczy jednej sztuki przygotowanego preparatu.

Sposób składania ofert:

1. Osobiście w biurze spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

3. lub mailem na adres mailowy: wiktor.witkowski@medispace.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 05.03.2020 do godz. 23.59

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

W kwestiach merytorycznych i formalnych: Wiktor Witkowski,  email:wiktor.witkowski@medispace.pl, tel. +48 503 191 950.

Zamawiający informuje, że w przypadku przedłużenia terminu trwania projektu przez NCBiR, wydłużeniu ulegnie także termin wykonania przedmiotowej usługi.

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o.  do żadnego określonego działania. 

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. Medispace Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. Medispace Sp. z o.o. zastrzega  sobie  prawo  w  każdej  chwili  do  zmian  całości  lub  części  zapytania ofertowego.

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-nr-9-2020-final

Załacznik-nr-1-do-zapytanie-ofertowe-nr-9-2020-final