ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 11/2020

Warszawa 4 maja 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 11/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 4 maja 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

NEUCA S.A.

Ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

NIP: 8790017162

REGON: 870227804

Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 11/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 4 maja 2020 roku.