ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 08/2020

Warszawa, 3 marca 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7010485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usługi „Wykonania obliczenia CFD bionicznej trzustki wraz z modyfikacją geometrii”, w terminie do trzech tygodni (21 dni) od momentu przyjęcia zamówienia. Przedmiotowa usługa zostanie wykonana w celu kontynuacji wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 3 marca 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

QuickerSim Sp. z o.o.

ul. Rektorska 4

00-614 Warszawa

NIP: 5272740819; REGON: 362099216

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy QuickerSim Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.  Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 8/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 3 marca 2020 roku.

Rozstrzygniecie-zapytanie-ofertowe-nr-8-2020-informacja-o-wyborze-oferty