ochrona

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MediSpace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 5 (01-044).

MediSpace Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i medyczne w oparciu o przepisy prawa, m.in.

  • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
  • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce polityka prywatności.


Administratorem danych osobowych jest MediSpace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojna 5, 01-044 WarszawaWięcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych tutaj.