Rozstrzygnięcie do postępowania nr 33/2019

Warszawa 29 października 2019 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 33/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 29 października 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Duolux Medical Sp. z o.o.

Os. B. Chrobrego 40F/53

60-681 Poznań

NIP: 9721240816

REGON: 302214517

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Duolux Medical Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 33/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 29 października 2019 roku.