ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019

Warszawa, 12.06.2019 r.

Zamawiający:
Medispace Sp. z o.o.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
Tel: (22) 255 90 50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu STRATEGMED, Medispace Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę drobnego sprzętu chirurgicznego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Minimalne wymagania/parametry techniczne:

Specyfikacja techniczna dla drobnego sprzętu chirurgicznego:

Pozycja nr 1: Nici chirurgiczne, sterylne, niewchłanialne, syntetyczne w rozmiarze 0 i długości nie mniejszej niż 150 cm – numer referencyjny C0120028 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 2: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, wchanialne w rozmiarze 3, długości nici nie mniejszej niż 70 cm, igła ½ koła – numer referencyjny C0022005 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 3: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, wchanialne w rozmiarze 3, długości nici nie mniejszej niż 70 cm, igła ½ koła – numer referencyjny C2022035 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 4: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, wchanialne w rozmiarze 4, długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła – numer referencyjny C0025136 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 5: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, wchanialne w rozmiarze 2, długości nici nie mniejszej niż 70 cm – numer referencyjny C0022231 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 6: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, wchanialne w rozmiarze 2, długości nici nie mniejszej niż 70 cm, igła ½ koła – numer referencyjny C0022036 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 7: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, niewchanialne w rozmiarze 4, długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła o długości nie mniejszej niż 16mm  – numer referencyjny C2090213 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 8: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, niewchanialne w rozmiarze 5, długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła o długości nie mniejszej niż 16mm  – numer referencyjny C2090212 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 9: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, niewchanialne w rozmiarze 2, długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła o długości nie mniejszej niż 19mm  – numer referencyjny C3090222 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 10: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, monofilamentowe, niewchanialne w rozmiarze 3, długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła o długości nie mniejszej niż 24mm  – numer referencyjny C0932353 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 11: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, plecione, wchanialne w rozmiarze 0, długości nici nie mniejszej niż 70 cm, igła ½ koła o długości nie mniejszej niż 37mm  – numer referencyjny C0068052 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 12: Nici chirurgiczne, sterylne, wchłanialne, syntetyczne, plecione w rozmiarze 2 i długości nie mniejszej niż 45 cm – numer referencyjny C0058666 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie zbiorcze.

Pozycja nr 13: Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne w rozmiarze 3 i długości nici nie mniejszej niż 45 cm, igła 3/8 koła o długości nici nie mniejszej niż 16mm – numer referencyjny C2090214 lub rozwiązanie równoważne – jedno (1) opakowanie.

Pozycja nr 14: Szwy chirurgiczne z zagięta igłą, syntetyczne, plecione, niewchanialne w rozmiarze 3, długości nici nie mniejszej niż 70 cm, igła ½ koła o długości nie mniejszej niż 22mm  – numer referencyjny C1048030 lub rozwiązanie równoważne – trzy (3) opakowania zbiorcze.

Planowany termin realizacji zamówienia: 28-06-2019.

Medispace Sp. z o.o. oświadcza że:

– posiada status „Podmiotu Leczniczego” i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000182564, oznaczenie organu: W-14.

– posiada zgodę na zakup, posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe wydaną przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie decyzji administracyjnej nr WIF.WA.II.857.5.10.2016.AN z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).

• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Maksymalna liczba punktów

Cena brutto/netto/VAT

100%

100

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = —————– x 100 x 100%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Sposób składania ofert:

1. Osobiście w biurze spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

3. lub mailem na adres mailowy: wiktor.witkowski@medispace.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.06.2019 do godz. 23.59.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

W kwestiach merytorycznych i formalnych: Wiktor Witkowski, email:wiktor.witkowski@medispace.pl, tel. +48 503 191 950.

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. Medispace Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. Medispace Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego nr 13/2019 (PDF)