ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019

Warszawa, 12.06.2019 r.

Zamawiający:
Medispace Sp. z o.o.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
Tel: (22) 255 90 50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu STRATEGMED, Medispace Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę drobnego sprzętu chirurgicznego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Minimalne wymagania/parametry techniczne:

Specyfikacja techniczna dla drobnego sprzętu chirurgicznego:

Pozycja nr 1: Imadło typu Mayo-Hegar o długości nie mniejszej niż 16cm – sześć (6) sztuk.

Pozycja nr 2: Trzonek do ostrzy nr 3 – sześć (6) sztuk.

Pozycja nr 3: Pinceta anatomiczna standard o długości nie mniejszej niż 16 cm – sześć (6) sztuk.

Pozycja nr 4: Pinceta chirurgiczna o długości nie mniejszej niż 16cm, wyposażona w nie mniej niż 2 ząbki – trzy (3) sztuki.

Planowany termin realizacji zamówienia: 26-06-2019.

Medispace Sp. z o.o. oświadcza że:

– posiada status „Podmiotu Leczniczego” i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000182564, oznaczenie organu: W-14.

– posiada zgodę na zakup, posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe wydaną przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie decyzji administracyjnej nr WIF.WA.II.857.5.10.2016.AN z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).

• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Maksymalna liczba punktów

Cena brutto/netto/VAT

100%

100

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = —————– x 100 x 100%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Sposób składania ofert:

1. Osobiście w biurze spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

3. lub mailem na adres mailowy: wiktor.witkowski@medispace.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.06.2019 do godz. 23.59.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

W kwestiach merytorycznych i formalnych: Wiktor Witkowski, email:wiktor.witkowski@medispace.pl, tel. +48 503 191 950.

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. Medispace Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. Medispace Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego nr 12/2019 (PDF)