ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019

Warszawa, 12.06.2019 r.

Zamawiający:
Medispace Sp. z o.o.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
Tel: (22) 255 90 50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu STRATEGMED, Medispace Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Minimalne wymagania/parametry techniczne:

Specyfikacja techniczna dla odczynników chemicznych:
Pozycja nr 1: Mannitol o stężeniu nie mniejszym niż 10%, roztwór do infuzji w opakowaniach nie mniejszych niż 500ml – dwadzieścia (20) opakowań.
Pozycja nr 2: Dexaven roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 8mg na 2ml – jedno (1) opakowanie zawierające dziesięć (10) ampułek.
Pozycja nr 3: Heparinum WZF, roztwór do wlewów dożylnych o stężeniu nie mniejszym niż 5000 j.m./ml – dwa (2) opakowania po dziesięć (10) ampułek każde.
Pozycja nr 4: Natrium bicarbonicum o stężeniu nie mniejszym niż 8,4% (84mg/ml), roztwór do wstrzykiwań – dwa (2) opakowania po dwadzieścia (20) ampułek każde.
Pozycja nr 5: Synthamin 17 o stężeniu nie mniejszym niż 10% lub rozwiązanie równoważne, w opakowaniach nie mniejszych niż 250 ml – dziesięć (10) opakowań.
Pozycja nr 6: Cernevit, proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek po 0,75 gram każda.
Pozycja nr 7: Veletri 0,5mg, proszek do przygotowywania roztworu do infuzji lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek.
Pozycja nr 8: Glukoza o stężeniu nie mniejszym niż 5% (0,05g/ml) roztwór do infuzji – dziesięć (10) opakowań po tysiąc (1000) mililitrów każde.

Planowany termin realizacji zamówienia: od 28-06-2019 do 02-07-2019.

Medispace Sp. z o.o. oświadcza że:

– posiada status „Podmiotu Leczniczego” i jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000182564, oznaczenie organu: W-14.

– posiada zgodę na zakup, posiadanie i stosowanie w celach medycznych produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe wydaną przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie decyzji administracyjnej nr WIF.WA.II.857.5.10.2016.AN z dnia 4 kwietnia 2016 roku.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne:

• Termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty wystawienia).

• Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Maksymalna liczba punktów

Cena brutto/netto/VAT

100%

100

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = —————– x 100 x 100%

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Sposób składania ofert:

1. Osobiście w biurze spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

2. lub Przesyłką pocztową lub kurierską na adres biura spółki: Medispace Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa.

3. lub mailem na adres mailowy: wiktor.witkowski@medispace.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.06.2019 do godz. 23.59.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

W kwestiach merytorycznych i formalnych: Wiktor Witkowski, email:wiktor.witkowski@medispace.pl, tel. +48 503 191 950.

Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do żadnego określonego działania.

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Medispace Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

2. Medispace Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. Medispace Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego nr 11/2019 (PDF)