ROZSTRZYGNIĘCIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU 4/2018

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wsparcie/serwis informatyczny oprogramowania do obsługi obrazów i filmów 3D w terminie od 6 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018. Płatność za w/w usługi będzie rozłożona na 5 rat płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego gdzie ostatnia rata będzie przypadać na koniec kwietnia 2019 rok. Powyższe rozwiązanie ma na celu zachowanie kontroli/nadzoru nad usługobiorcą w zakresie przedmiotowego wsparcia/serwisu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 6 grudnia 2018 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

One Concept Sp. z o.o.
Ul. Targowa 67 lok. 5A
03-729 Warszawa
NIP: 1132891624
REGON: 361813002

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej imerytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy One Concept Sp. z o.o. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 4/2018 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 6 grudnia 2018 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe nr 4/2018 (PDF)