ROZSTRZYGNIĘCIE – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU 1/2018

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie dzieła technicznego w okresie dwóch (2) tygodni, w terminie 22 stycznia – 5 lutego 2018 roku, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu w zadaniu numer 4. Przedmiotowym dziełem technicznym będzie “Stworzenie systemu do kontroli przepływu w pompie perystaltycznej”.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 19stycznia 2018 rokuwybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana:

Marcin Kosowski
Ul. Wiązowska 22
05-402 Otwock

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej imerytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty Pana Marcina Kosowskiego z Otwocka. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 1/2018 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 19 stycznia 2018 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe nr 1/2018 (PDF)