Rozstrzygnięcie do postępowania nr 9/2019

Warszawa, 28.05.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 9/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 28 maja 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

CMS Polska Sp. z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 25c

35-105 Rzeszów

NIP: 5170366576

REGON: 181139418

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny trzech (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy CMS Polska Sp. z o.o. w siedzibą w Rzeszowie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 9/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 28 maja 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 9/2019 (PDF)