ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 41/2019

Warszawa 7 stycznia 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 41/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 7 stycznia 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Ul. Odrowąża 11

03-310 Warszawa

NIP: 5242706580

REGON: 142354021

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Intra Sp. z .o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 41/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 7 stycznia 2020 roku.

(PDF) ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 41/2019