ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 39/2019

Warszawa, dnia 19.12.2019

Zamawiający:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

PROTOKÓŁ WYBORU OFERT

W związku z realizacją projektu pn. „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki” dofinansowanego w ramach Programu STRATEGMED, Medispace Sp. z o.o. dokonała porównania ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 39/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Medispace Sp. z o.o. w dniu 10-12-2019 upubliczniła zapytanie ofertowe w siedzibie firmy i na stronie firmowej www: https://medispace.pl/oferty-przetargi/.

Przedmiotowe zapytanie ofertowe w dniu 10-12-2019 wysłano mailowo do następujących potencjalnych oferentów:

1. Megan S.C. (labo24@labo24.pl)

2. CMS Polska Sp. z o.o. (bok@cmspolska.com)

3. Alfachem Sp. z o.o. (joanna@alfachem.pl)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Medispace Sp. z o.o. wpłynęły następujące oferty:

1. Oferta nr 1 z dnia 12.12.2019 roku złożona przez:

Werfen Polska Sp. z o.o. 

Ul. Wolińska 4

03-699 Warszawa

NIP: 5242750931

REGON: 146114153

Cena netto: 1676,00PLN

Cena brutto: 1810,08 PLN

2. Oferta nr 2 z dnia 17.12.2019 roku złożona przez:

CMS Polska Sp. z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 25c

35-105 Rzeszów

NIP: 5170366576

REGON: 181139418

Cena netto: 1675,20 PLN

Cena brutto: 1809,22 PLN

Pozostali oferenci do których zostało wysłane przedmiotowe zapytanie ofertowe tj: Megan S.C. oraz Alfachem Sp. z o.o. nie złożyli oferty.

Kryteria oceny ofert:

Kryteria obligatoryjne: dwóch (2) oferentów, którzy złożył ofertę spełnili kryteria obligatoryjne: tj. oferta jest kompletna a jej ważność wynosi minimum 30 dni od daty ich wystawienia; oferta została przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego postępowania.

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru

Znaczenie

Maksymalna liczba punktów

Cena netto/brutto/VAT

100%

100

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach punktowych:

a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:

Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty.

Analiza porównawcza:

Kryteria wyboru

Oferta nr 1

Oferta 2

Cena netto/brutto

1676,00 / 1810,08 PLN

1675,20 / 1809,22 PLN

Punkty

90

100

RAZEM

90

100

Najlepszą ofertą dla zapytania ofertowego nr 39/2019 okazała się oferta firmy CMS Polska Sp. z o.o.  która spełniła wszystkie wymagania obligatoryjne oraz merytoryczne w tym najniższą cenę. Wybrana oferta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie.

                                                                                               

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 39/2019