ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 38/2019

Warszawa 13 lipca 2019 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 38/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi zewnętrzne w postaci serwisu histopatologicznego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu. Serwis histopatologiczny będzie polegał na przygotowaniu bloczków parafinowych z dostarczonego materiału biologicznego, pocięciu ich na określoną każdorazowo w zamówieniu ilość preparatów, naniesieniu ich na szkiełka podstawowe, barwienia histologiczne i immunohistochemiczne oraz ocena obrazu mikroskopowego wybarwionych szkiełek przez specjalistę ds. histopatologicznych. Dostarczenie i odbiór preparatów leży po stronie zamawiającego.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 13 grudnia 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Sp. z o.o.

Ul. G. Morcinka 5 lok. 11

01-496 Warszawa

NIP: 5252701325

REGON: 36666206800012

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 38/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 13 grudnia 2019 roku.