Rozstrzygnięcie do postępowania nr 31/2019

Warszawa 22 października 2019 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 31/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów do konstrukcji bioreaktora w postaci wielokanałowych sond. Bioreaktor będzie wykorzystywany do utrzymania żywotności komórek przy procedurze/procesie decellularyzacji narządu w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 22 października 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Synecpol S.C.

Ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

NIP: 6772010272

REGON: 351300204

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Synecpol S.C. z Krakowa. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 31/2018 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 22 października 2019 roku.