Rozstrzygnięcie do postępowania nr 20/2019

Warszawa, 17.07.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 20/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi zewnętrzne dotyczące planów wdrożenia, implementacji oraz komercjalizacji osiągniętych rezultatów w ramach prowadzonego projektu. Przedmiotowe usługi będą polegać na, wykonaniu analizy wykonalności planowanej do realizacji inwestycji dotyczącej planów rozwojowych Medispace Spółka z o.o. przy współpracy Fundacji Badań i Rozwoju Nauki wraz z opracowaniem prospektu informacyjnego dla planowanej inwestycji.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 16 lipca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Contract Consulting Sp. z o.o.

Ul. Obwodowa 7a

03-532 Warszawa

NIP: 6760054973

REGON: 350417312

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Contract Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w krakowie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 20/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 16 lipca 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 20/2019 (PDF)