Rozstrzygnięcie do postępowania nr 10/2019

Warszawa, 13.06.2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1.Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zlecenia w okresie jedenastu (11) miesięcy, w terminie od 14 czerwca 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu. Przedmiotowe zlecenie będzie polegać na przygotowywaniu narządzi chirurgicznych do pobrań/zabiegów prowadzonych na modelu zwierzęcym a w szczególności ich sterylizacji, czyszczenia, dezynfekcji oraz utrzymania ich w sprawności technicznej.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 13 czerwca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana:

Swietłana Paszkiewicz

Ul. Nowogrodzka 76/97

02-017 Warszawa

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty Pani Swietłany Paszkiewicz z Warszawy. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 10/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 13 grudnia 2019 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 10/2019 (PDF)