Rozstrzygnięcie do postępowania nr 1/2019

Warszawa, 18.03.2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2019

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 18 marca 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Beryl Med Ltd.

1st Floor, 26 Fouberts Place

Londyn, Anglia, W1F 7PP

Adres korespondencyjny w Polsce:

Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów.

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Beryl Med. Ltd. Z siedziba w Londynie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 1/2019 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 18 marca 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcia do postępowania nr 1/2019 (PDF)