ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 17/2020

Warszawa 23 lipca 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 17/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 23 lipca 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

  1. Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa, NIP: 5242706580, REGON: 142354021 dla pozycji nr: 2, 3, 17 zapytania ofertowego nr 17/2020.
  1. Cefarm S.A. , Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343

dla pozycji nr: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24,  zapytania ofertowego nr 17/2020.

  1. NEUCA S.A. , Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń , NIP: 8790017162, REGON: 870227804

dla pozycji nr 22 zapytania ofertowego nr 17/2020.

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny trzech (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Intra Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

– Cefarm S.A. z siedzibą w Warszawie

– NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 17/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 23 lipca 2020 roku.