ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 13/2020

Warszawa 28 maja 2020 roku

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 28 maja 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

  1. CMS Polska Sp. z o.o., Ul. Boya-Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów, NIP: 5170366576, REGON: 181139418 dla pozycji nr: 1, 4, 8, 9, 10, 18, 22, 27, 33, 44, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 zapytania ofertowego nr 13/2020.
  2. Actino Katarzyna Kowalik, Ul. Karpacka 38, 33-100 Tarnów; NIP: 8732909783; REGON: 120094910 dla pozycji nr: 2, 3, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 67, 68 zapytania ofertowego nr 13/2020. 
  3. Dla pozycji nr 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 żaden z oferentów nie złożył oferty dlatego też, pozycje nr 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19  pozostają bez rozstrzygnięcia. 
  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny trzech (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm: 

– CMS Polska Sp. z o.o. z  siedzibą w Rzeszowie. 

– Actino Katarzyna Kowalik z siedzibą w Tarnowie. 

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 13/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt. 

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 28 maja 2020 roku.