ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 14/2020

Warszawa 22 maja 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa drobnego sprzętu chirurgicznego na potrzeby zabiegów z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 22 maja 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PETERS SURGICAL POLSKA SP Z O. O.

Ul. Wenecka 12

03-244 Warszawa

NIP: 5242786834

REGON: 362903180

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny trzech (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Peters Surgical Polska Sp. z o.o.. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 14/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 22 maja 2020 roku.