ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 06/2020

Warszawa 19 luty 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa materiałów do konstrukcji bioreaktora w postaci elektrod neutralnych. Bioreaktor będzie wykorzystywany do utrzymania żywotności komórek przy procedurze/procesie decellularyzacji narządu w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach realizowanego projektu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 19 lutego 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

EMED Sp. z o.o., Sp. k.

Ul. Ryżowa 69A

05-816 Opacz Kolonia

NIP: 5271996617

REGON: 010949914

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (2) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy EMED Sp. z o.o., Sp. k. z Opacz Kolonia. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 6/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 19 lutego 2020 roku.

Załączniki:

Rozstrzygniecie-zapytanie-ofertowe-nr-6-2020-informacja-o-wyborze-oferty-final