ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 05/2021

                                                         Warszawa 27 marca 2021 roku

INFORMACJA

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 5/2021

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.
Ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi  konsultacji ds. finansowych w zakresie konsultacji planów finansowych wdrożenia bionicznej trzustki do fazy klinicznej, w terminie 29 marca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r., na potrzeby realizacji fazy wdrożeniowej, w tym przygotowania do komercjalizacji uzyskanych wyników projektu „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”. Wykonawca zapewni świadczenie usługi na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy o współpracy (umowy o współpracy rozliczanej na podstawie przedstawionej faktury VAT za każdy zrealizowany miesiąc), w całym okresie trwania przedmiotowej  usługi w zakresie nie większym niż dziewięć (9) godzin miesięcznie.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 27 marca 2021 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

VCS Artur Sawka
Ul. Odkryta 27B
03-140 Warszawa
NIP: 1250572554
REGON: 142388014

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy VCS Artur Sawka z siedzibą w Warszawie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 5/2021 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 27 marca 2021 roku.

Rozstrzygnięcie postępowania 05/2021.