ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 03/2020

Warszawa 7 stycznia 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa odczynników chemicznych do hodowli i obrazowania na potrzeby hodowli komórkowych oraz obrazowania komórkowego z wykorzystaniem materiału zwierzęcego w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach powyższego projektu.

Zestaw odczynników chemicznych z następujących pozycji:

Pozycja nr 1: Ebrantil o stężeniu nie mniejszym niż 5mg/ml, roztwór do wstrzyknięć – dwa (2) opakowania po pięć (5) ampułek każde. 

Pozycja nr 2: Dexaven roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 8mg na 2ml – dwa (2) opakowania zawierające dziesięć (10) ampułek każde.

Pozycja nr 3: Natrium bicarbonicum roztwór do wstrzykiwań o stężeniu nie mniejszym niż 84mg/ml sześć (6) opakowań po dziesięć (10) ampułek każde.

Pozycja nr 4: Cernevit, proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub rozwiązanie równoważne – dziesięć (10) fiolek po 0,75 gram każda.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 7 lutego 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

  1. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. Ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, NIP: 5250004220, REGON: 000288343 dla pozycji nr: 1, 3 zapytania ofertowego nr 3/2020.
  1. Tramco Sp. z o.o., Ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin, NIP: 5242625887; REGON: 141098662 dla pozycji nr; 2, 4 zapytania ofertowego nr 3/2020.
  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny dwóch (3) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:

– Tramco Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie.

– Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 3/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 7 stycznia 2020 roku.

Załącznik do pobrania:

(PDF) ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 03/2020