ROZSTRZYGNIĘCIE DO POSTĘPOWANIA NR 01/2020

Warszawa 4 lutego 2020 roku

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/2020

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.”

  1. Przeprowadzający postępowanie:

Medispace Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

NIP: 7110485149

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zlecenia w okresie sześciu (5) miesięcy, w terminie 1 lutego 2020 – 30 czerwca 2020, w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Przedmiotowe zlecenie będzie polegała na przeprowadzaniu w okresie obowiązywania trwania umowy (od 1 lutego 2020 do 30 czerwca 2020,), chirurgicznego pobrania i dostarczenia do laboratorium Lidera Konsorcjum realizującego projekt (Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa) narządów trzustki świń hodowlanych, w ilości 4 pobrań w miesiącu, w miejscu (ubojni) wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w promieniu 55 km od granic administracyjnych m.st. Warszawy. Pobrane ze świń hodowlanych narządy trzustki  po procesie decellularyzacji wykorzystane zostaną do drukowania naczyń oraz wysp trzustkowych zatopionych (wymieszanych) w żelu.

  1. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 4 lutego 2020 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Berman

Ul. Magistracka 26A

00-419 Warszawa

NIP: 5262723015

REGON: 363871400

  1. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty firmy Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Berman z siedzibą w Warszawie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 1/2020 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 4 lutego 2020 roku.